Přeskočit navigaci

Poradíme Vám, kontaktujte nás!

Ilustrace

Ceny právních služeb

Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu. Od klienta lze žádat přiměřenou zálohu dle ust. § 22 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, v platném znění (zákon o advokacii).

Základním imperativem v tomto kontextu je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta, jinak se při určení výše této odměny vychází z tzv. mimosmluvní odměny stanovené předmětnou vyhláškou.

Smluvní odměna

Smluvní odměna může být stanovena několika způsoby, a to vždy s přihlédnutím ke složitosti věci, předmětu právního zastoupení, časové náročnosti a míře odpovědnosti advokáta, kterými jsou zejména:

• hodinová odměna – účtuje se podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby

• úkolová odměna – účtuje se dohodnutá pevná částka bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby obyčejně pro případy, kdy lze odhadnout časovou náročnost právního zastoupení (např. sepisu smluv, posudků a jiných listin apod.)

• úkonová odměna – pojmem úkon právní služby je definován v § 11 advokátního tarifu; odměna je závislá na počtu úkonů právní služby učiněných advokátem; její výši lze dohodnout i odkazem na sazby uvedené přímo v advokátním tarifu

• paušální odměna – sjednává se pro případy dlouhodobého právního zastoupení za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem

• podílová odměna – odměna je vypočtena podle výsledku sporu, tzn., že odměna je stanovena předem v podobě určitého procenta na vyhrané peněžní částce

Mimosmluvní odměna

V případě, že odměna advokáta není určena smluvně, řídí se ustanoveními advokátního tarifu. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Sazba mimosmluvní odměny se odvozuje od tarifní hodnoty věci, kterou je zásadně výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Ve zvláštních případech určuje advokátní tarif tarifní hodnotu jinak.

Jiné náklady

Advokátovi náleží, není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, vedle odměny za poskytování právních služeb, paušální částka ve výši 300,- Kč za každý úkon právní služby, jako náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné (§ 13 advokátního tarifu).

Advokátovi dále náleží náhrada za promeškaný čas (§ 14 advokátního tarifu) za každou i jen započatou půlhodinu poskytování právních služeb mimo místa sídla nebo bydliště advokáta.

Soudní poplatky dle zák. 549/1991 Sb., správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., odměna notáře dle vyhl. 196/2001 Sb., odměna soudního znalce, resp. tlumočníka, či cena překladu dokumentů do cizího jazyka dle vyhl. 37/1967 Sb., příp. jiné obdobné náklady, které je nutné v souvislosti s vyřizováním záležitosti klienta vynaložit, hradí v plném rozsahu klient. Lze se však dohodnout i jinak.

Způsob placení

Úvodní právní konzultace (do 20 min.), kdy advokát navrhne způsob řešení věci, je obvykle poskytována zdarma.

Jednorázové a drobné právní konzultace jsou placeny po jejich poskytnutí v hotovosti dle dohody klienta s advokátem uskutečněné na začátku jednání.

V případě poskytnutí rozsáhlejších právních služeb advokát uzavře s klientem písemnou příkazní smlouvu o poskytování právních služeb, jejíž součástí je dohodnutá výše odměny advokáta, výše příp. zálohy, a její splatnost.

Vyúčtování je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak. Obvyklá splatnost faktur je 14 dnů. S klientem je možno sjednat event. individuální podmínky.

Kontaktujte nás ZDE – podrobnou cenovou nabídku Vám obratem připravíme zdarma.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pověřeným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz, a to počínaje dnem 5.2.2016 z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Odpovědnost

Advokát je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu v souladu s ustanovením § 24a a násl. zákona č. 86/1995 Sb., o advokacii.