Přeskočit navigaci

Poradíme Vám, kontaktujte nás!

Právní služby

ŠipkaZpět

OBČANSKÉ PRÁVO

 • právní poradenství související s rekodifikací českého civilního práva a aplikací nové právní úpravy
 • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem v platném znění
 • náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • poradenství a zastupování v dědickém řízení
 • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv, úschova peněz a listin)
 • vznik, změna, zánik a uplatnění ručitelského závazku
 • směnky a nároky a závazky směnečného práva
 • řešení dlužných částek na nájemném a službách poskytovaných v souvislosti s nájmem
 • účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů
 • zastupování v řízení před soudy a rozhodci
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní, příp. rozhodčí (upomínací, nalézací a exekuční řízení)
ŠipkaZpět

OBCHODNÍ PRÁVO

 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
 • sepisování obchodních smluv
 • příprava a organizační zajištění valných hromad
 • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv, úschova peněz a listin)
 • směnky a nároky a závazky směnečného práva
 • účast na obchodních jednáních
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a v soudním a rozhodčím řízení (upomínací, nalézací, exekuční a insolvenční řízení)
ŠipkaZpět

NEMOVITOSTI

 • vypracování a posuzování smluv, zastupování při jednání o uzavření smlouvy
 • převody domů a pozemků
 • převody družstevních bytů, bytových jednotek, smlouvy o výstavbě
 • nájemní smlouvy, nájmy družstevních bytů
 • věcná práva k nemovitostem, zástavní právo
 • zastupování před katastrálními úřady
 • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří
ŠipkaZpět

PRACOVNÍ PRÁVO

 • vypracování pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • vypracování konkurenční doložky
 • problematika dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené
 • otázky pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele
 • náhrada mzdy, srážky ze mzdy
 • změny a ukončení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
 • sepis pracovněprávních žalob a podání soudu (neplatnost výpovědi a náhrada mzdy, neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a náhrada mzdy, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, neplatnost převedení na jinou práci, apod.)
ŠipkaZpět

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • vypracování smluv týkajících se autorských práv a práv příbuzných (licenční smlouvy, nakladatelská smlouva, smlouva o vytvoření uměleckého díla, apod.) vč. poradenství týkající se smluvních aspektů poskytování licencí a převodů práv duševního vlastnictví a know-how
 • právní rozbory licenčních smluv, nakladatelských smluv, smluv o vytvoření díla podle autorského zákona a příprava dokumentace pro transfery duševního vlastnictví
 • zastupování autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, autorů software a rozhlasových a televizních společností, nakladatelů, kolektivních správců práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
 • právní zastupování v řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví, řízení ohledně živnostenských oprávnění nutných pro prodej výrobků a jejich distribuci
 • zastupování v soudních sporech týkajících se porušení autorského práva a nároků na náhradu škody v civilních i trestních věcech
 • franchising - právní poradenství při tvorbě franchisingových konceptů či rozšiřování již existujících franchisingových konceptů; příprava a revize franchisingových smluv, včetně smluv souvisejících; konzultace při vyjednání podmínek spolupráce mezi franchisory a franchisanty; poradenství v souvisejících závazkových vztazích navazujících na franchisingový koncept, včetně posouzení právních částí franchisingových manuálů apod.
ŠipkaZpět

RODINNÉ PRÁVO

 • koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (SJM)
 • sepis dohod pro konsenzuální rozvod manželství
 • zastupování v opatrovnickém řízení, tj. o výchově a výživě nezletilých dětí
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování v řízení o výživném manželů/manželek a výživném mezi příbuznými
ŠipkaZpět

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • vyřízení živnostenských listů a jejich změn
 • přestupky a zastupování v přestupkovém řízení
 • právní pomoc cizincům: vyřízení povolení k pobytu, živnostenských listů, registrací na místně příslušném finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, popř. se získáním pracovního povolení; zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství; zastupování cizinců před cizineckou policií; azylové právo
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, kasační stížnost, obnova řízení)
ŠipkaZpět

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • vypracování dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
 • zastupování při sjednávání dohod o vině a trestu
 • zastupování poškozeného v adhezním řízení
 • zastupování mládeže (tj. nezletilých) a mladistvých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
 • účast na vyšetřovacích úkonech, přípustné vyhledávání důkazů svědčících ve prospěch klienta
ŠipkaZpět

PRO BONO

 • Pro bono lze celkově chápat jako projev společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů (koncept tzv. corporate social responsibility).

  Advokátní kancelář poskytuje v rámci své činnosti i bezplatné právní poradenství. Při této formě pomoci zohledňujeme především celkovou situaci žadatele, odůvodněnost poskytnutí pro bono právních služeb, a v neposlední řadě význam konkrétního případu, resp. jeho obecnou společenskou prospěšnost.

  Naše pro bono práce spočívá v poskytování bezplatných právních konzultací jednou týdně v sídle kanceláře. Od žadatele požadujeme, aby se předem telefonicky nebo e-mailem objednal na konkrétní termín.